یارانه


فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
توی آمار که از خوشه یک افتادم
خوشه دو نتوانست نگه داشت مرا
بردم از فقر توی خوشه سه جا دادم
توپ توپ بود مرا وضع و نمی دانستم
حال دانستم و از شوق به حوض افتادم
گر به تدبیر کنون حذف شده یارانه
از سر صبر به سجده و به شکر افتادم
گر توکل کنی و قانع و شاکر باشی
خود کفایت کند او ، گفت چنین استادم

/ 0 نظر / 11 بازدید