سبک بوسیدن متولدین ماه های مختلف

 

برج حمل (فروردین(

بوسه های شما تند و سریع و بسیار پرحرارت هستند که نشانگر حس شهوتران ولذت طلب شماست، اما این احساس داغ و سوزان خیلی زود فروکش می کند.

برج ثور  (اردیبهشت(

بوسه های شما با تعلل صورت می گیرد اما بوسه هایی ژرف و با احساس هستند که پی در پی می آیند و می آیند و...

برج جوزا (خرداد(

بوسه های شما با فوران خنده، لبخند و مسخره بازی قطع می شود.

برج سرطان (تیر(

بوسه های شما گرم و لطیف است، و دوست دارید تا ابد به آن ادامه دهید...  

برج اسد (مرداد(

بوسه های شما پراحساس، همراه با چنگ زدن و گاز گرفتن است. هیچگاه موقع بوسیدن از بروزاحساسات خود جلوگیری نمی کنید و دوست دارید دیگران شما را به این خاطر تشویق کنند.

برج سنبله (شهریور(

بوسه های شما بسیار دقیق، ظریف و ماهرانه است و معشوقتان زمانی متوجه آن می شود که شما کارتان را تمام کرده اید.

برج میزان (مهر(

آنقدر نگران وضعیت تنفستان هستید که نمی توانید خوب به بوسیدنتان بپردازید.

برج عقرب (آبان(

شما خیلی زود از بوسیدن می گذرید و به سراغ......چیزی می روید که پشت سر آن برسد.

برج قوس (آذر(

بوسه های شما غافلگیر کننده و خود به خودی هستند که باعث می شود معشوقتان بیشتر و بیشتر طلب کند.

برج جدی (دی(

بوسه های شما لحظه ی خلاص شدن و آزادی از استرسی است که در طول روز اسیرتان کرده است.

برج دلو (بهمن(

بوسه های شما خیس و با کثیف کاری همراه است و هنگام بوسیدن چشمانتان را باز نگاه می دارید!

برج حوت (اسفند(

بوسه های شما رویایی، خیال انگیز، عاشقانه و ابدی است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سالم

متولدین فروردین که خود من هستم عشق است , خودت متولد چه ماهی هستی؟ شاید تو هم متولد این ماه باشی. دوستت دارم.